reclama youtube lumeasatuluitv

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a modificat ghidul general al solicitantului pentru POR 2014-2020

Astfel, principalele modificări aduse Ghidului general se referă la:

- Posibilitatea depunerii documentației tehnice/ tehnico-economice în format electronic (.pdf), sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite.

- Posibilitatea depunerii planului de situație a imobilelor - planşă pe suport topografic vizat de Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI), conform Legii nr. 50/1991 în cadrul etapei precontractuale, în caz contrar proiectul fiind respins.

- Acceptarea înscrierii provizorii în cartea funciară a dreptului de proprietate la depunerea cererii de finanțare, cu condiția depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului respectiv cel mai târziu în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării privind demararea etapei precontractuale, în caz contrar proiectul fiind respins. Nu se acceptă înscrierea provizorie a celorlalte drepturi reale/ de creanță aplicabile conform ghidurilor specifice.

- Eliminarea restricțiilor privind solicitarea de clarificări în cadrul etapei de verificare a conformității și eligibilității și de evaluare tehnică și financiară.

- Clarificarea și standardizarea regulilor modalității de calcul a termenelor aferente mecanismului de selecţie şi contractare pentru apelurile competitive, luând în considerare regulile de calcul a termenelor stabilite de Codul de procedură civilă.

- Posibilitatea ca proiectele respinse în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității să fie redepuse, doar dacă se respectă termenul limită de închidere, fiind tratate din punct de vedere procedural ca proiecte nou-depuse. Prevederea nu se aplică pentru proiectele respinse în urma etapei de evaluare tehnică și financiară, cu excepția apelurilor necompetitive.

- Posibilitatea închiderii grilelor de evaluare tehnică și financiară cu observații/recomandări, cu condiția soluționării aspectelor respective în termenul de depunere a documentelor în etapa precontractuală.

- Ajustarea termenelor de răspuns la solicitările de clarificări în cadrul apelurilor de proiecte în care se depun cereri de finanțare cu mai multe componente.

Forma consolidată a ghidului general este publicată pe site-ul http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html și va sta la baza metodei de calcul pentru selecția și contractarea proiectelor finanțate din POR 2014-2020.

Prevederile Ghidurilor specifice pentru apelurile de proiecte aflate în curs vor fi corelate, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului General, varianta consolidată.

Sintezele principalelor modificări ale Ghidurilor Specifice

- Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte nr. POR/2016/2/2.1.A - Microîntreprinderi

- Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Sprijinirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale – la care se adaugă următoarele modificări:

- Detalierea modalității de verificare a criteriului privind elaborarea/ revizuirea/ reactualizarea documentaţiei tehnico-economice cu cel mult 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare pentru proiectele de investiții.

- Detalierea modalității de verificare a criteriului privind actualizarea devizului general cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare.

Perioada în care se pot depune proiecte a rămas neschimbată.

- Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte nr. POR/2016/5/5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural - Monumente istorice

- Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte nr. POR/2016/5/5.2. - Revitalizarea spațiilor urbane

- Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte nr. POR/2016/6/6.1/1.-Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Drumuri judeţene

- Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte nr. POR/2016/7/7.1./1-Turism.

Articole înrudite