reclama Nusees
update 7 Dec 2022

Autoritatea Națională Fitosanitară, un fel de „Sanepid“ al plantelor

Produsele pentru protecția plantelor sunt indispensabile unei agriculturi moderne, eficente, rentabile. Fie că este vorba despre îngrășăminte, pesticide sau microelemente, toate se folosesc la ora actuală de către agricultori, mari sau mici, profesioniști sau amatori. Am dorit să aflăm și cine controlează, coordonează și supervizează utilizarea acestor substanțe. Și iată ce am aflat:

ANF se autofinanțează

Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) este înființată în temeiul art. 5 din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și funcționează în subordinea acestuia.

Autoritatea Națională Fitosanitară este organizată și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, care coordonează și controlează aplicarea prevederilor legale specifice domeniului protecției plantelor, carantinei fitosanitare și al produselor de protecție a plantelor, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Aceasta este finanțată din venituri proprii prin perceperea de tarife pentru serviciile prestate și subvenții acordate de la bugetul de stat.

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Autoritatea exercită funcţia de control în domeniul fitosanitar conform prevederilor legale și de reprezentare, prin care se asigură, în numele MADR, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate şi în limitele de competenţă stabilite de ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

O sumedenie de atribuții...

Având în vedere cele menţionate anterior, Autoritatea exercită o serie de atribuții, dintre care cele mai impornte sunt:

- organizează, coordonează și asigură asistența tehnică în domeniul fitosanitar;

- elaborează și propune spre aprobare MADR proiecte de acte normative în domeniu, în scopul îmbunătățirii și consolidării legislației naționale și armonizării acesteia cu legislația europeană, precum și strategia în domeniul fitosanitar în concordanță cu politicile, legislația și normele Uniunii Europene;

- efectuează analize fitopatologice și entomologice la plante și produse vegetale, fizico-chimice la produsele de protecție a plantelor și pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante și produse vegetale și participă la teste internaționale interlaboratoare/profesionale în domeniu;

 • coordonează elaborarea şi implementarea programelor de monitorizare a organismelor dăunătoare, produselor de protecție a plantelor și a reziduurilor de pesticide în plante și produse vegetale;
 • controlează aplicarea și respectarea tuturor dispozițiilor legale și a normelor tehnice în domeniul fitosanitar;
 • stabilește normele fitosanitare unice și obligatorii pentru toate persoanele fizice și juridice deținătoare de culturi agricole și alte forme de vegetație utilă, pentru cei care depozitează, transportă și comercializează plante și produse vegetale;
 • organizează, coordonează și controlează implementarea legislației privind importul, exportul, tranzitul, comerțul și circulația intracomunitară a plantelor, produselor vegetale și a altor obiecte reglementate;
 • organizează sistemul național de omologare/reomologare a produselor de protecție a plantelor;
 • asigură controlul postomologare privind comercializarea și utilizarea produselor de protecție a plantelor;
 • asigură respectarea legislației privind importul și circulația intracomunitară a produselor de protecție a plantelor;
 • asigură implementarea legislației, a măsurilor și a acțiunilor subsumate îndeplinirii obiectivelor generale și specifice din cadrul Planului național de acțiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecție a plantelor;
 • asigură dezvoltarea și implementarea sistemului de inspecție a echipamentelor de aplicare a produselor de protecție a plantelor, a sistemului de instruire și certificare în domeniul utilizării durabile a produselor de protecție a plantelor, precum și a sistemului de gestionare integrată a dăunătorilor;
 • coordonează activitatea de formare profesională, instruire și perfecționare a personalului implicat în domeniul său de activitate;
 • participă la activităţile şi întâlnirile desfăşurate în cadrul sistemului de siguranţă alimentară;
 • asigură participarea la întâlnirile și grupurile de lucru ale Comisiei Europene și ale Consiliului Uniunii Europene pentru domeniul său de competență;
 • asigură implementarea reglementărilor Uniunii Europene, specifice domeniului fitosanitar.

...și numai două structuri

Exercitarea de către Autoritate a acestor atribuții se realizează prin cele două structuri pe care le are în componența sa, respectiv Direcția Fitosanitară și Laboratorul Național Fitosanitar.

Direcția Fitosanitară are în structura sa la nivel central birouri organizate pe patru domenii de competență:

 • Biroul utilizare durabilă a produselor de protecție a plantelor;
 • Biroul controlul comercializării și utilizării produselor de protecție a plantelor;
 • Biroul protecția plantelor și carantină fitosanitară;
 • Biroul omologare produse de protecție a plantelor, iar la nivel teritorial.

Oficii fitosanitare, prin care este implementată legislația specifică domeniilor de competență.

Oficiile fitosanitare – interfața cu fermierii

Oficiile fitosanitare verifică respectarea legislației specifice prin efectuarea de controale în culturi agricole, plantații pomicole, viticole, floricole, la operatori econimici autorizați să producă plante pentru plantare, să efectueze tratamente termice la lemn sau să efectueze activități de import/export de plante sau produse vegetale, precum și la operatorii autorizați să importe, să comercializeze sau să utilizeze produse de protecție a plantelor. Când se constată neconformități în implementarea legislației, inspectorii fitosanitari prelevează probe de plante, produse vegetale, produse de protecție a plantelor, pe care le transmit la Laboratorul Național Fitosanitar, care este laboratorul național de referință prin care Autoritatea rezolvă operativ problemele privind carantina fitosanitară, controlul calității produselor de protecție a plantelor și controlul reziduurilor de pesticide în plante și produse vegetale.

Laboratoare superspecializate

Laboratorul Național Fitosanitar are în componența sa următoarele structuri pe care le coordonează:

 • Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale;
 • Laboratorul pentru Controlul Calității Pesticidelor;
 • Laboratorul de Fitopatologie;
 • Laboratorul de Entomologie.

În baza rezultatelor analizelor de laborator, inspectorii fitosanitari aplică măsurile prevăzute în legislația specifică.

Autoritatea, în desfășurarea atribuțiilor sale, dispune de următoarele mijloace logistice: autoturisme destinate efectuării inspecțiilor, aparatură specifică de laborator în vederea realizării analizelor, mijloace de comunicare rapidă și calculatoare cu conexiune la Internet.

Ce nu am reușit să aflăm din surse oficiale este cât de suficiente sunt aceste dotări. Pentru că despre laboratoare știm că sunt doar două în toată țara!

Planuri pentru viitor

În viitorul apropiat, Autoritatea își propune dezvoltarea și perfecționarea prin:

 • acreditarea laboratoarelor regionale;
 • asigurarea sănătății publice, siguranței alimentelor, utilizatorilor și a mediului înconjurător prin implementarea programelor anuale de monitorizare a reziduurilor de pesticide în plante și produse vegetale ce provin din producția internă;
 • intensificarea controalelor în vederea depistării comerțului ilegal cu produse de protecție a plantelor sau cu produse de protecție a plantelor contrafacute și depozitate în locații neautorizate;
 • informarea publicului larg privind acțiunile între­prinse de Autoritatea Națională Fitosanitară la nivel național.

Alexandru GRIGORIEV

Revista Lumea Satului nr. 12, 16-30 iunie 2017 – pag. 18-19

Articole recente - Lumea Satului