Actualitate 25 Octombrie 2022, 15:54

TOAMNA CU LUMEA SATULUI la INDAGRA 2022

Scris de

Vă invităm în standul nostru din Pavilionul B1, 152 de miercuri, 26 octombrie până duminică, 30 octombrie 2022.

Vă oferim prilejul participării la Concursul "Toamna cu Lumea satului" - premii deosebit de atractive.

 lumea satului Indagra2022
 

REGULAMENT TOMBOLĂ

Tombolă concurs ,,TOAMNA CU LUMEA SATULUI”

Secțiunea 1. Organizatorul tombolei

Tombola este organizată de:

S.C. Alt Press Tour S.R.L. cu sediul în București, Str. Roșiori de Vede, nr. 3, bl. 3, sc. D, ap. 53 sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/12960/2005, Cod de înregistrare fiscală RO 17609727, telefon: 021/3113711, reprezentată prin Ion Banu, în calitate de director – editor general, denumită în continuare Grup Presă Lumea satului, prescurtat GRUP.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța potențialii participanți în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.

Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării tombolei

Tombola se va desfășura în perioada 26 - 29 octombrie 2022 în cadrul INDAGRA 2022 și presupune includerea automată a tuturor agricultorilor și crescătorilor de animale cititori ai revistei Lumea Satului & Agrobusiness și urmăritori ai emisiunii TV Din Lumea satului, care se abonează la publicațiile editate de GRUP, dar și care au fost abonați înainte de această perioadă.        

Orice completare și depunere a taloanelor tipărite pentru acest scop după ora 13:30 din ultima zi dedicată TOMBOLEI – 29 oct. 2022 - nu va fi luată în calcul, cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunoștința publicului prin modalitățile prevăzute la art. 1 de mai sus.

 Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare

Tombola este accesibilă tuturor agricultorilor și crescătorilor de animale cititori ai revistei Lumea Satului & Agrobusiness și urmăritori ai emisiunii TV Din Lumea satului, care se abonează la publicațiile editate de GRUP, dar și care au fost abonați înainte de această perioadă, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la tombolă este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere în tombolă. Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse în formularul de participare. Datele furnizate vor permite informarea participanților asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.

Secțiunea 4. Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Întrucât începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, GRUPUL garantează participanților la tombolă :

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare ca se prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal, și, în caz afirmativ, aveți acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile prelucrării lor, prin formularea unei cereri în acest sens către operator;

b) de a cere rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați, prin trimiterea unei cereri în acest sens către operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal în situația în care sunt incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în situațiile în care: 

(i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor inițial (și nu există un nou scop legal pentru prelucrare);

(ii) baza legală a prelucrării o reprezintă consimțământul persoanei vizate, iar persoana vizată își retrage consimțământul, și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare;

(iii) persoana vizată își exercită dreptul la opoziție și operatorul nu are motive în favoarea continuării prelucrării care prevalează;

(iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(v) ștergerea este necesară pentru respectarea legislației UE sau din România;

(vi) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale către copii (dacă este cazul) pentru care consimțământul este guvernat de reguli speciale;

c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul să obțineți restricționarea prelucrării în situațiile în care:

(i) considerați că se prelucrează date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

(ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, solicitând doar restricționarea utilizării lor;

(iii) în situația în care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru prelucrarea lor în scopurile menționate mai sus, dar dumneavoastră solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau

(iv) dumneavoastră v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă temeiurile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

d) Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare, când prelucrarea este bazată pe consimțământul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pana la momentul retragerii consimțământului;

e) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situația dumneavoastră particulară, atunci când prelucrarea este întemeiată pe un interes legitim și să vă opuneți în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri;

f) Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

g) Dreptul la portabilitatea datelor, și anume dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le-ați furnizat Organizatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date către un alt operator, în situația în care prelucrarea se face în baza consimțământului dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Exercitarea drepturilor menționate mai sus poate fi făcută în orice moment.

În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o notificare scrisă, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secțiunea 5. Mecanismul tombolei

Clienții GRUPULUI vor afla de organizarea Tombolei de pe site-ul lumeasatului.ro (inclusiv pagina de abonare din site), pagina de Facebook Lumea Satului și Agro-business Romania.

Participarea la Tombolă se face prin completarea taloanelor tipizate și introducerea acestora în urna aflată în Standul Lumea satului din pavilionul B1, stand 152 INDAGRA – Romexpo, în perioada 26 – 29 octombrie 2022, până la ora 13:30. Vor fi desemnați patru câștigători după extragerea aleatorie din urnă a patru taloane corect completate. Aceștia vor fi anunțați personal, sau telephonic/email, până pe data de10 noiembrie 2022.

Secțiunea 6. Premiile tombolei

  1. Premiul special – un sejur de două zile pensiunea LA BACIU – Fundu Moldovei – Bucovina, Suceava – valoarea premiului – 10.200 lei
  2. Pachet tehnologic - oferit de Corteva Agriscience – valoarea premiului – 3000 lei;
  3. Patru pachete tehnologice - oferite de Alcedo – valoarea premiilor – 2.400 lei;
  4. Pachet tehnologic – oferit de Syngenta – valoarea premiului – 2000 lei.

Câștigătorii premiilor în cadrul tombolei nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.

 Secțiunea 7. Desemnarea câștigătorului

Vor fi desemnați patru câștigători în urma extragerii aleatorii a taloanelor din urna special amenajată și vor fi anunțați personal sau telefonic/e-mail/site până cel mai târziu pe data de 10 noiembrie 2022

Pentru a fi validați aceștia trebuie să fi completat corect și cu date reale taloanele pe care le-a introdus în urnă pe perioada desfășurării tombolei.

Secțiunea 8. Notificarea și predarea premiului

Câștigătorilor tombolei li se va aduce la cunoștință rezultatul personal, utilizând datele de contact înscrise pe taloanele introduce în urnă, până la data de 10 noiembrie 2022. Prin participarea la tombolă, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga premiul concursului, identitatea câștigătorului și câștigurile acordate să fie făcute publice și/sau folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți din partea Organizatorului.

În cazul în care câștigătorii au furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui participant, ales de Comisia prestabilită pentru validarea câștigătorilor.

În cazul în care câștigătorii se dezabonează, ori nu se abonează la cel puțin unul din produsele Grupului, premiul/premiile va/vor fi acordat/e  altui/altor participanți, aleși de Comisia prestabilită prin același mecanism.

Pentru primirea premiului, câștigătorul trebuie să trimită Organizatorului o copie după buletin sau carte de identitate.

Premiul va fi trimis/oferit după data de 10 noiembrie 2022, personal sau prin curier.

Secțiunea 9. Încetarea tombolei

Prezenta Tombolă va înceta de drept la data de 29 octombrie 2022, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră , de natură a face imposibilă derularea.

Secțiunea 10. Regulamentul tombolei

Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe lumeasatului.ro. Prin participarea la această tombolă, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de Facebook Lumea Satului.

Secțiunea 11. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Încheiat și semnat marți, 25 octombrie 2022

SC Alt Press Tour SR

Ion Banu

Director-Editor General


Vizualizari 1418
Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti